Oferta

Konsultacja psychologiczna to zwykle jedno lub dwa wstępne spotkania z klientem, których celem jest poznanie jego oczekiwań, wstępne rozpoznanie problemów, którymi klient chce się zająć w dalszej pracy oraz określenie optymalnej formy dalszej pomocy. W przypadku decyzji o rozpoczęciu psychoterapii wstępne cele, czas trwania terapii i zasady współpracy określane są w kontrakcie terapeutycznym.

Psychoterapia indywidualna pomaga osobom doświadczającej różnych problemów i pragnącym zmienić swoje życie na lepsze. Jest wskazana, między innymi, w przypadku występowania:

- stanów depresyjnych, myśli rezygnacyjnych, nasilonego lęku, ataków paniki, fobii specyficznych, zachowań przymusowych, objawów psychosomatycznych, problemów ze  snem, odżywianiem się,

- poczucia cierpienia nie związanego z aktualną sytuacją życiową,

- trudności w zrozumieniu i zaakceptowaniu samego siebie,

- długotrwałych problemów w relacjach z innymi ludźmi,

- utrzymującego się bolesnego doświadczania wcześniejszych traumatycznych przeżyć, straty lub żałoby,

- trudności w nawiązywaniu lub podtrzymywaniu bliskich relacji z innymi,

- poczucia osamotnienia i bycia nierozumianym,

- trudności w wyrażaniu emocji, myśli,

- nieprzychylnego nastawienia do siebie,

- trudności w dokonywaniu wyborów i poczucia niepewności wobec przyszłości,

- trudności w odmawianiu i troszczeniu się o siebie,

- trudności w powstrzymywaniu złości,

- trudności w samookreśleniu kim się jest.

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest poprzedzona spotkaniem konsultacyjnym (na które zapraszam samych rodziców) oraz wizytą diagnostyczną z udziałem dziecka, służącą również wzajemnemu poznaniu. Zakres planowanej pomocy terapeutyczno-rozwojowej, metody i forma pracy są następnie omawiane z rodzicami i aprobowane przez uczestnika terapii. Dobór metod pracy jest dostosowany do wieku i indywidualnych predyspozycji dziecka. Cykliczna praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą jest wspierana spotkaniami z rodzicami.

Psychoterapia par służy poprawie funkcjonowania partnerów w związku, zażegnaniu kryzysu. W trakcie terapii uczestnicy rozwijają swoje umiejętności rozumienia uczuć i oczekiwań partnera oraz własnych. Wdrażają konstruktywne sposoby wyrażania potrzeb i emocji, rozwijają umiejętności komunikowania się ze sobą, co umożliwia lepsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Terapia służy rozwijaniu w partnerach przychylnego nastawienia do siebie nawzajem, wypracowaniu modelu związku akceptowalnego dla obu stron.

Psychoterapia rodzin jest wskazana jeśli pomiędzy członkami rodziny występują znaczące trudności w relacjach, których przejawem mogą być między innymi: problemy wychowawcze, trudności członków rodziny we wzajemnych kontaktach, kłótnie i konflikty rodzinne, choroby psychosomatyczne. Celem terapii rodziny jest poprawa funkcjonowania poszczególnych osób w układzie rodzinnym, wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi członkami rodziny.

Porada psychologiczna to jedno lub dwa spotkania skoncentrowane na rozwiązaniu konkretnego problemu wnoszonego przez klienta. Porada dla rodzica może być poprzedzona wizytą diagnostyczną z udziałem dziecka (analiza dostarczonej dokumentacji, obserwacja dziecka, próby kliniczne).

Zajęcia rozwijające kompetencje osobiste są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Mogą służyć rozwijaniu umiejętności funkcjonowania społecznego, polepszaniu umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi, rozwijaniu postaw asertywnych, pokonywaniu trudności adaptacyjnych, trudności w radzeniu sobie ze stresem, trudności w publicznym występowaniu, trudności w planowaniu i celowym działaniu, rozwijaniu umiejętności skutecznego uczenia się i zapamiętywania.

Ćwiczenia relaksacyjne pozwalają na ulgę dla ciała i ducha oraz osiągnięcie stanu odprężenia. Proponowane ćwiczenia można wykonywać później samodzielnie.